Česká pojišťovna – výroční dopis k pojistné smlouvě (DYNAMIK Plus)

Informace k pojistné smlouvě

Vážený pane Xxxx,

děkujeme Vám, že jste si pro své životní pojištění vybral Českou pojišťovnu.

V příloze Vám zasíláme pravidelný roční přehled k Vašemu pojištění DYNAMIK Plus, které jste si sjednal dne 20. 12. 2007.

Česká pojišťovna získala v soutěži Hospodářských novin titul Nejlepší životní pojišťovna 2016. V rámci této soutěže jsou oceněny ty pojišťovny, které dokáží nabídnout klientům nejvýhodnější rodukty a služby, kvalitně s nimi komunikují a vykazují dobré hospodářské výsledky, které svědčí o jejich stabilitě.

Nově najdete v tomto dopise informace o dosavadním vývoji Vašeho pojištění a modelový příklad budoucího vývoje od aktuálního výročního dne pojištění do konce pojistné doby.

Rozšířením těchto informací poskytujeme klientům se staršími smlouvami stejný rozsah sdělení, jako od nás dostávají klienti při uzavírání nových smluv.

Velmi si vážíme Vaší důvěry a ujišťujeme Vás, že jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout v každé životní situaci.

S přáním příjemného dne

Milan Slavíček
ředitel správy pojištění

Informace o stavu pojistné smlouvy

k datu 20. 12. 2017

pojistná smlouva číslo XXXXXXX-XX

Pojistník (zároveň 1. pojištěný)

Jméno, příjmení: XXXX XXXX
Rodné číslo: XXXXXXXX/XXXX
Adresa: XXXXXX XXXX XXXXXX
E-mail: XXXX@XXX.XX
Telefonní číslo: +420 XXX XXXXX XX

Počátek, doba pojištění a daňové aspekty

Počátek pojištění: 21. 12. 2007
Konec pojištění (konec pojistné smlouvy): 20. 12. 2042
Pojistná doba: 35 let

Pojistná smlouva tím, že splňuje podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., umožňuje, aby si pojistník mohl snížit základ daně z příjmu fyzických osob o pojistné, které během roku na soukromé životní pojištění dle této smlouvy zaplatí. Od 1. 1. 2017 lze takto uplatnit až 24 000 Kč.

Sjednaný způsob placení pojistného: Trvalý příkaz
Frekvence placení: měsíční

Sjednaná pojištění pro další pojistný rok (od 21. 12. 2017)

Pojištěný XXXX XXXXX, rodné číslo XXXXXXX/XXXX

Pojistná částka pro případ smrti 50 000 Kč
Pojištění zproštění od placení pojistného ANO
Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu 400 000 Kč
Pojistná částka za trvalé následky úrazu, vč. progresivního plnění 400 000 Kč
Doba nezbytného léčení s plněním v % z pojistné částky 60 000 Kč

Umístění pojistného a podíly na výnosech

Pro umístění běžného pojistného jste zvolil Nový vyvážený program
Pro umístění mimořádného pojistného jste zvolil Konzervativní program

Zvolený alokační poměr

Umístění Běžné pojistné (v %) Mimořádné pojistné (v %)
Kapitálová hodnota s garantovanou
technickou úrokovou mírou
30 0
Kapitálová hodnota s vyhlašovanou
úrokovou mírou
0 100
Fond korporátních dluhopisů (Dluhopisový
fond)
50 0
Fond nemovitostních akcií 20 0

Aktuální stav

Umístění Počet podílových jednotek (v ks) Hodnota (v Kč)
Fond korporátních dluhopisů (Dluhopisový
fond)
9 103 18 556
Fond nemovitostních akcií 9 871 9 261

Aktuální stav

Umístění Hodnota (v Kč)
Kapitálová hodnota s garantovanou technickou úrokovou mírou 14 057

Podíly na výnosech

Celkové podíly na výnosech od počátku pojištění 164 Kč

Doplňující informace

Obmyšlený, který má právo na plnění v případě smrti pojištěného, byl v pojistné smlouvě určen takto:
Rodiče.

Informace o pojistném na riziková krytí a nákladech uhrazených od počátku pojištění

Životní pojištění 1
Rizikové pojistné Náklady 2 Pojistné za ostatní pojištění 3
1 756 Kč 5 799 Kč 45 840 Kč

1 Srážky za životní část pojištění z kapitálové hodnoty.
2 V uvedené částce nákladů je zohledněna vyšší částka počátečních nákladů, která je zpravidla strhávána v prvních letech trvání pojištění.
3 Pojistné za ostatní pojištění může zahrnovat pojistné za úrazové pojištění, pojištění od ČP Zdraví nebo asistence vč. nákladů.

Aktuální stav

Provedené výběry Kapitálová hodnota pojištění Maximální možný mimořádný výběr Odbytné/Odkupné
0 Kč 41 873 Kč x 37 842 Kč

Modelový příklad budoucího vývoje pojištění v čase (pro roční pojistné)

Rok trvání pojištění Celkové roční pojistné Rizikové pojistné Náklady Pojistné
za ostatní
pojištění 2
Kapitálová hodnota pojištění 3 Maximální
možný
mimořádný
výběr
Odbytné / Odkupné
11 8 784 Kč 240 Kč 588 Kč 4 584 Kč 46 100 Kč x 42 057 Kč
12 8 784 Kč 264 Kč 588 Kč 4 584 Kč 50 504 Kč x 46 581 Kč
13 8 784 Kč 276 Kč 588 Kč 4 584 Kč 54 988 Kč x 51 187 Kč
14 8 784 Kč 300 Kč 588 Kč 4 584 Kč 59 553 Kč x 55 876 Kč
15 8 784 Kč 324 Kč 588 Kč 4 584 Kč 64 195 Kč x 60 644 Kč
16 8 784 Kč 360 Kč 588 Kč 4 584 Kč 68 917 Kč x 65 494 Kč
17 8 784 Kč 384 Kč 588 Kč 4 584 Kč 73 717 Kč x 70 424 Kč
18 8 784 Kč 420 Kč 588 Kč 4 584 Kč 78 598 Kč x 75 436 Kč
19 8 784 Kč 444 Kč 588 Kč 4 584 Kč 83 560 Kč x 80 531 Kč
20 8 784 Kč 492 Kč 588 Kč 4 584 Kč 88 594 Kč x 85 701 Kč
21 8 784 Kč 540 Kč 588 Kč 4 584 Kč 93 696 Kč x 90 941 Kč
22 8 784 Kč 600 Kč 588 Kč 4 584 Kč 98 864 Kč x 96 248 Kč
23 8 784 Kč 648 Kč 588 Kč 4 584 Kč 104 097 Kč x 101 624 Kč
24 8 784 Kč 708 Kč 588 Kč 4 584 Kč 109 398 Kč x 107 069 Kč
25 8 784 Kč 756 Kč 588 Kč 4 584 Kč 114 777 Kč x 112 595 Kč
26 8 784 Kč 816 Kč 588 Kč 4 584 Kč 120 232 Kč x 118 200 Kč
27 8 784 Kč 876 Kč 588 Kč 4 584 Kč 125 757 Kč x 123 878 Kč
28 8 784 Kč 936 Kč 588 Kč 4 584 Kč 131 359 Kč x 129 636 Kč
29 8 784 Kč 996 Kč 588 Kč 4 584 Kč 137 036 Kč x 135 473 Kč
30 8 784 Kč 1 068 Kč 588 Kč 4 584 Kč 142 784 Kč x 141 384 Kč
31 8 784 Kč 1 128 Kč 588 Kč 4 584 Kč 148 619 Kč x 147 387 Kč
32 8 784 Kč 1 176 Kč 588 Kč 4 584 Kč 154 557 Kč x 153 499 Kč
33 8 784 Kč 1 212 Kč 588 Kč 4 584 Kč 160 606 Kč x 159 727 Kč
34 8 784 Kč 1 248 Kč 588 Kč 4 584 Kč 166 781 Kč x 166 088 Kč
35 8 784 Kč 1 236 Kč 588 Kč 4 584 Kč 173 204 Kč x 172 623 Kč

Modelace nezohledňuje přechod v rámci Fondů životního cyklu.
1 Srážky za životní část pojištění z kapitálové hodnoty.
2 Pojistné za ostatní pojištění může zahrnovat pojistné za úrazové pojištění, pojištění od ČP Zdraví nebo asistence vč. nákladů.
3 Součástí kapitálové hodnoty je i část zaplaceného pojistného, která je určena k investování dle zvoleného alokačního poměru.

Vysvětlení

Při uhrazení běžně placeného pojistného se došlá platba rozdělí na část ostatních pojištění (úrazová pojištění, pojištění od ČP Zdraví nebo asistence vč. nákladů), na část k pokrytí životních pojištění včetně nákladů a na část k investování. Část pojistného na pokrytí životních pojištění vč. nákladů se připíše do kapitálové hodnoty s garantovanou úrokovou mírou, ze které se pak strhávají měsíční srážky za jednotlivá životní pojištění, správní náklady a splátky na umoření počátečních nákladů.

Srážky za jednotlivá životní pojištění se ročně mění v závislosti na věku klienta. Počáteční náklady jsou do výše pojistného rozloženy rovnoměrně po celou dobu pojištění. K jejich úhradě dochází buď průběžně (u pojistných smluv uzavřených do 30. 6. 2013) nebo po dobu prvních tří let (u pojistných smluv uzavřených 1. 7. 2013 a později). Rozdíl mezi částkou kalkulovanou v pojistném a skutečně uhrazenou částkou se promítne do kapitálové hodnoty, resp. v případě nedostačující kapitálové hodnoty vznikne dluh. Z tohoto důvodu se součet úhrad za životní rizika a ostatní pojištění, vč. nákladů, a pojistného k investování nemusí rovnat předepsanému pojistnému.

Pojistné k investování tvoří část pojistného, která není spotřebována na rizika a náklady nebo tvorbu kapitálové hodnoty garantované. To se investuje dle zvoleného alokačního poměru nebo se použije na úhradu vzniklého dluhu. Dosavadní vývoj kapitálové hodnoty zobrazuje stav k 20. 12. 2017. Výše kapitálové hodnoty, odbytného/odkupného a mimořádného výběru je závislá na reálném vývoji investic a vývoji kapitálových trhů, a proto se v průběhu trvání pojištění mění.

Investiční riziko spojené s mírou kolísání hodnoty podílových jednotek nesete vy jako pojistník a odvíjí se od konkrétní zvolené strategie investování ve Vaší pojistné smlouvě. Modelované hodnoty z tohoto důvodu nejsou garantované a skutečná výše částky pojistného plnění (například v případě dožití se sjednaného konce pojištění) se může lišit od modelované částky v návaznosti na skutečný vývoj cen podílových jednotek. Uvedené modelované hodnoty vývoje předpokládají, že pojistné bude pojistníkem řádně hrazeno (tedy k datu splatnosti pojistného a v dohodnuté výši), že nedojde ke změně pojištění a dále, že nebude skutečně proveden mimořádný výběr či předčasně ukončeno pojištění. Od výše kapitálové hodnoty pojištění se dále odvíjí maximální možný mimořádný výběr a odbytné/odkupné.